ÁSZF

Általános szerződési feltételek:

Autókölcsönzés feltételek, autóbérlés feltételek – kolcsonverda.hu ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) iránymutatóul szolgálnak arra nézve, hogy milyen feltételek mellett tudja igénybe venni szolgáltatásainkat. Kérdés esetén hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-30/601-4209 –es telefonszámon.

1. Kölcsönadó köteles a gépjárművet használatra alkalmas állapotban, a szükséges és érvényes hatósági igazolásokkal ellátva átadni a kölcsönvevőnek.

2. Autóbérléshez szükséges dokumentumok:

A. Magánszemélyeknél: személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya magyar lakcímmel, érvényes B kategóriás jogosítvány,

B. Cégeknél: cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, (ha nem aláíró a cégben). Kezességvállalás a gépkocsit átvevő részéről.

C. Külföldieknél: Útlevél, jogosítvány, magyarországi tartózkodási cím és állandó lakcím. Szükséges dokumentumok hiányában meghiúsult kölcsönszerződés a foglaló elvesztésével jár!

3. Kölcsönvevő köteles a gépjárművet és a részére átadott hatósági engedélyeket a Bérleti szerződés lejártával, az átadáskori állapotban visszaadni.

4. Kölcsönvevő a bérlési idő alatt a gépjárművet köteles rendeltetésszerűen használni, a használat időtartamától függően a szükséges karbantartásokról gondoskodni (olaj, hűtővíz, guminyomás, megfelelő üzemanyag, stb.) A nem rendeltetésszerű használatból eredő, ill. a biztosító által nem térített károkért – függetlenül a vezető személyétől – Kölcsönvevő vállalja az okozott kár utáni teljes anyagi felelősséget. (pl.: ittas vagy jogosítvány nélküli vezetés, stb.)

5. A jármű nem rendelkezik CASCO biztosítással, úgy a Bérbevevő teljes anyagi felelősséggel tartozik az okozott kárért.

6. Lopás, vagy a gépjármű egyéb módon történő eltulajdonítása esetén, a jármű a megkötött kölcsönszerződésben szereplő gépkocsiszakértő általi meghatározott értéke az irányadó a kártérítés tekintetében, amelyre Kölcsönvevő teljes anyagi felelősséget vállal. A gépjárműben keletkezett esetleges károkért, függetlenül a vezető személyétől az anyagi felelősség mindenkor Kölcsönvevőt-kezességvállalót terheli.

7. Kölcsönvevő defekt esetén (pótlás párban vagy azonos típusúval!), valamint az utastér illetve a gépjármű aljának rongálódásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik Kölcsönadó felé

8. Kölcsönvevő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap, stb.) a Kölcsönadónak átadni. Balesetnél Kölcsönvevő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). Kölcsönvevőnek nincs megegyezési joga, Kölcsönadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. A járművel kapcsolatos bármilyen -a normálistól eltérő- közúti eseményt (koccanás, üvegtörés, jármű eltűnése, stb.) azonnal jelenteni köteles a Kölcsönadónak! Kölcsönvevő baleset, vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján köteles – Saját költségére – gondoskodni a jármű biztonságos elhelyezéséről, őrzéséről. Kölcsönvevő köteles tájékoztatni Kölcsönadót minden a jármű esetleges szabálytalan parkolásával, úthasználatával kapcsolatos eseményről (közlekedési bírság kiszabása, felszólítás parkolási pótdíj megfizetésére, stb.) csakúgy, mint az általa elkövetett közlekedési szabályszegésekről és közigazgatási bírsággal sújtható cselekményekről. Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy Kölcsönadó jogosult Kölcsönvevő esetleges szabálytalan parkolásával, díjfizetés kötelezettségével járó úthasználatával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Kölcsönvevővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is, illetve egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

9. Kölcsönvevő hibájából eredő kárnál, az anyagi kár megtérítésén túl az alábbi járulékos költségek is Kölcsönvevőt terhelik: kötelező biztosítás emelkedés (bonus – malus: 3 fokozat), roncs szállítás. Totálkár esetén: a biztosító által számolt gk. avulás értéke.

10. A kölcsönzött jármű kulcsának elvesztése esetén a biztosító által meghatározott módon történő kulcspótlás, és összes zárcsere költségei teljes mértékben Kölcsönvevőt terhelik. A gépjármű papírjainak (forgalmi) elvesztése esetén köteles azt azonnal bejelenteni a rendőrhatóságnál, továbbá köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

11. Az autókölcsönzés napi 200 kilométer használatot személygépjárművek és napi 300 km használatot haszongépjárművek és buszok esetén, Kölcsönadó előzetes engedélye esetén korlátozás nélküli külföldre történő határátlépési engedélyt, másodvezetői lehetőséget tartalmaz. (Biztosítás kötése a Kölcsönésvevő kötelessége!)

12. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a gépjárművel való bűncselekmény elkövetése esetén a következményekért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal. (büntető eljárásban foganatosított intézkedések költségei, tárolási díj, ügyvédi költség, perköltség, elkobzás, stb).

13. Kölcsönvevő köteles a szerződés „Revízió” rovatában jelzett km-számláló állásánál a műszaki szemlét a Kölcsönadó által megjelölt helyen és időben elvégeztetni. A szemle későbbi elvégzése, ill. elmulasztása esetén +500 km túllépés elérésével nettó 40.000 Ft-ot, e felett minden megkezdett 100 km-re további nettó 1.000 Ft-ot kell Kölcsönadó részére kötbérként megfizetni.

14. A gépkocsi tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra és a Bérlőnek úgy is kell visszahoznia. A bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérlő megtéríteni tartozik.

15. Bármilyen felmerülő kár vagy műszaki hiba okának megállapítására, ill. anyagi értékének meghatározására a felek a típus-azonos szakszerviz véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.

16. Műszaki hiba esetén Kölcsönadó cseregépjárművet csak esetleges szabad kapacitás függvényében, belföldön tud biztosítani. Kölcsönadó műszaki hiba esetén köteles időarányos díj visszatérítésre – kivétel a Kölcsönvevő terhére róható esetben.

17. Kölcsönvevő az autóbérlési idő alatt bekövetkező műszaki hiba bekövetkeztekor műszaki segítséget vehet igénybe külföldön az Assistance Biztosítása terhére (17 pont alapján)

18. A teljes körű biztonság érdekében, külföldi út alkalmával Kölcsönvevő vállalja, hogy az utasokra is kiterjedően valamelyik nagyobb biztosítótársaságnál utazási biztosítást (baleset, poggyász, betegség, sürgősségi gyorssegély, stb.) köt, valamint a személygépkocsira Assistance biztosítást köt.

19. A gépjármű bármilyen műszaki hibájából, vagy gyári értéken felüli fogyasztásából eredő kölcsönvevőnek esetleges többletköltségéért (pl: szállás, telefon, külföldi bérautó igénybevétele, stb.) Kölcsönadó semmilyen anyagi és jogi felelősséget nem vállal. (lásd 17. pont ajánlása) Kölcsönadó semmilyen módón nem felelős Kölcsönvevő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Kölcsönadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Kölcsönvevőt a gépjármű meghibásodásából eredendően érik.

20. A dohányzás a gépjárművekben tilos, valamint a külső-belső tisztaság és a gépkocsi állapotának megtartása érdekében erősen szennyezett járműnél (minimál kár) a kaucióból levonásra kerül: dohányzás esetén a teljes kaució, külső takarítás 3.000 Ft, belső takarítás 7.500 Ft-tól,  kárpit tisztítás 50.000 Ft-tól.

21. A bérlet, a gépjármű átvételének az átvételi lapon feltüntetett időpontjában kezdődik. A bérlet lejárati időpontjához viszonyított – pótlólagos órákra, illetve a megjelölt leadás időpontjához viszonyított – késés 1 plusz nap felszámítását jelenti. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt járművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem a megjelölt időpontig adja le, úgy a gépjármű állapotlap felmérése és a bérleti szerződés lezárására a leadást követő munkanapon kerül sor, mely eseményen Kölcsönvevő jogosult jelen lenni. Kölcsönvevő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az 5-6-7. pont szerint fennáll, melyet Kölcsönadó jogosult Kölcsönvevővel szemben a megfizetett kaucióból levonni, illetve a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

22. Hosszabbítás: Ha Kölcsönvevő az autóbérlés időtartamát hosszabbítani kívánja, úgy Kölcsönadót az autókölcsönzési idő lejárta előtt legalább 24 órával köteles írásban értesíteni, valamint a szerződés lejártáig az ellenszolgáltatás rendezéséről gondoskodni. 1 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra.

23. Bérleti díj: A bérleti díj magában foglalja a kötelező biztosítás díját, az országos e-matricát Pest megye területén, a javítás (kivéve gumidefekt), karbantartások, kenőanyag utántöltés költségeit. A bérlet ideje alatt felmerülő egyébköltségek (üzemanyag, parkolás, út díj, rév, stb.) Kölcsönvevőt terhelik. A honlapon feltüntetett árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA)

24. Foglaló: Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a foglaló összege nem kerül visszafizetésre, ha nem rendelkezik a szükséges összes dokumentummal és ezáltal az autókölcsönzés meghiúsul, vagy a bérlés kezdete előtt 48 órán belül az autóbérlést visszamondja.

25. Ha Kölcsönvevő a megállapított időn belül a gépjárművet nem szolgáltatja vissza, illetve a bérlési idő meghosszabbításáról Kölcsönadót írásban nem értesíti, valamint a további autóbérlés napidíjairól nem gondoskodik, úgy minden további megkezdett 24 órára a megállapított napi autókölcsönzési díj kétszeresét köteles fizetni utólag a Kölcsönadónak.

26. Kölcsönvevő kijelenti: bármely vitás kérdés esetén elfogadja Kölcsönadó teljes körű anyagi és jogi képviselőjeként a Dr. Csitáry Tibor ügyvédet. A felmerülő többletköltségek Kölcsönvevőt terhelik.

27. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás esetben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskör függvényében a Fővárosi Törvényszék illetékességét fogadják el.

28. A gépjárművet viszontkölcsönözni szigorúan tilos és büntetendő! Kölcsönvevő aláírásával tudomásul veszi, hogy a gépjármű bérleti időn túli önkényes használata bűncselekményt valósít meg és rendőrségi feljelentést von maga után.

29. A Bérbe adó megtagadhatja a jármű bérbe adását bárkinek, külön indoklás nélkül.

30. A kölcsönjármű bérlési idejének szerződésben foglalt lejárati dátuma előtt történő visszaadása nem jár díjvisszatérítéssel, de a fennmaradó összeg egy későbbi bérlés díjába beszámítható. Az autókölcsönzés feltételek, autóbérlés feltételek további részleteiért keresse, vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat.

Személyautó bérlés     Haszonjármű bérlés   Trailer/tréler bérlés     Házhozszállítás     Bérlési feltételek     Elérhetőségek     ÁSZF